Regulamin

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„MARKOWY SAMORZĄD” – II EDYCJA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs „MARKOWY SAMORZĄD”, zwany dalej „konkursem” organizowany jest przez „Wolters Kluwer” SA , 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000105464, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Terytorium konkursu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs organizowany jest od dnia 04.11.2013 r. do dnia 27.05.2014 r.
 4. Konkurs odbywać się będzie w terminach oraz na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest nagradzanie polskich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) wyróżniających się pod względem dobrze zaplanowanych oraz skutecznie i efektywnie realizowanych działań zorientowanych na budowę i promocję marki jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST), a także wysokimi wynikami ekonomiczno-finansowymi.
 2. Poza tym przeprowadzenie konkursu ma na celu:
  • upowszechnianie wiedzy na temat zasadności, warunków skuteczności oraz ekonomicznej efektywności działań marketingowych i brandingowych samorządów prowadzonych w  celu przyspieszania rozwoju społeczno-gospodarczego;
  • promocję najlepszych praktyk w zakresie marketingu terytorialnego, w tym w obszarze planowania, finansowania oraz kontroli skuteczności i efektywności działań.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnikami konkursu, dalej zwanymi „Uczestnikami”, mogą być jednostki samorządu terytorialnego z obszaru całej Polski, tj. gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie, gminy miejskie (włącznie z miastami na prawach powiatu), powiaty oraz województwa, reprezentowane przez właściwe organy samorządowe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestników przedstawienia dokumentów potwierdzających ich uprawnienie do wzięcia udziału w konkursie.

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs odbywa się osobno w 5 kategoriach konkursowych odnoszących się do każdej z 5 typów JST wskazanych w pkt 1 rozdziału „Wymagania dotyczące Uczestników”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie kompletnie wypełnionych i prawidłowo podpisanych: Kwestionariusza Ankiety Uczestnika Konkursu „Markowy Samorząd” oraz Prezentacji Projektu Promocyjnego Uczestnika Konkursu "Markowy Samorząd" (dalej zwany "Prezentacją") do dnia 09.05.2014 r. Obowiązujący wzór Kwestionariusza oraz wytyczne do stworzenia Prezentacji stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie Kwestionariusza następuje poprzez jego wypełnienie w wersji elektronicznej na stronie www.markowysamorzad.pl. O dacie złożenia Kwestionariusza decyduje data jej ostatecznego, elektronicznego wypełnienia i zatwierdzenia przez Uczestnika.
 4. Złożenie Prezentacji następuje poprzez wysłanie jej pocztą elektroniczną na adres: nowaka@wolterskluwer.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora wskazany w pkt. 1 "Postanowień ogólnych" z dopiskiem na kopercie „Konkurs Markowy Samorząd”. O dacie złożenia Prezentacji decyduje data jej wpływu do Organizatora.
 5. Do Prezentacji można dołączyć załączniki zawierające dodatkowe informacje pokrywające się z  zakresem ujętych w  niej Informacji. Wszystkie załączniki muszą być kolejno ponumerowane, oznaczone nazwą Uczestnika Konkursu oraz tytułem "Konkurs Markowy Samorząd - II edycja". Załączniki mogą być w formie papierowej bądź elektronicznej umożliwiającej ich odtworzenie lub odczytanie na standardowym zestawie komputerowym.
 6. Maksymalna liczba załączników wynosi 10, a maksymalna liczba wszystkich stron załączników nie może przekroczyć łącznie 150. Przekroczenie tego limitu będzie skutkowało brakiem dopuszczenia do oceny konkursu załączników przekraczających ten limit.
 7. Kwestionariusz wraz z Prezentacją i  załącznikami stanowią dokumentację konkursową.
 8. Naruszenie przez Uczestnika warunków formalnych zgłoszenia (w tym technicznych, dotyczących m.in. wytycznych w  zakresie przygotowania Prezentacji i załączników do niej) może spowodować odrzucenie zgłoszenia Uczestnika przez Organizatora. Kwestionariusze i Prezentacje niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozdziale albo które wpłyną do Organizatora później niż w terminie określonym w ust. 1 nie będą uczestniczyć w konkursie.
 9. Wszelkie informacje poufne umieszczone w  dokumentacji konkursowej winny być jako takie wyraźnie oznaczone przez Uczestnika; dokumentacja złożona do konkursu nie podlega zwrotowi.
 10. Organizator ma prawo, a Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystania danych i informacji zawartych w nadesłanej dokumentacji konkursowej w formie pełnej lub skróconej do celów edukacyjnych lub marketingowych Organizatora, w tym do ich publicznej prezentacji; wykorzystanie nie dotyczy danych i informacji oznaczonych jako poufne.
 11. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów poniesionych w związku z udziałem w konkursie, w tym kosztów związanych z  obecnością na uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu.
 12. Udział w konkursie jest bezpłatny.

PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Ocena dokumentacji konkursowej zostanie dokonana przez Zespół Jury, którego liczbę i skład personalny zostanie dokonany przez Organizatora.
 2. Zespół Jury składa się z osób o uznanym autorytecie zawodowym w dziedzinie marketingu terytorialnego oraz w dziedzinie ekonomiki samorządu terytorialnego i finansów lokalnych. Skład Zespołu Jury będzie podany na stronie internetowej www.markowysamorzad.pl.
 3. Ocena dokumentacji konkursowej zostanie dokonana przez Zespół Jury w okresie od 01.05.2014 r.  do 23.05.2014 r.
 4. Pracami Zespołu Jury kierować będzie Przewodniczący wybrany przez członków Zespołu.
 5. Wyłonienie zwycięzców konkursu odbywa się w dwóch etapach.
 6. W pierwszym etapie konkursu wszyscy poprawnie zgłoszeni Uczestnicy są oceniani przez Zespół Jury na podstawie Kwestionariusza, zgodnie z ustaloną w metodyce ocen punktacją dla poszczególnych pytań Kwestionariusza.
 7. Kwestionariusz składa się z pytań pogrupowanych w trzy części, z który dwie są obligatoryjne ("Marketing" oraz "Finanse"), a trzecia ("Zarządzanie") fakultatywna. Udzielenie odpowiedzi na pytania z części trzeciej "Zarządzanie" nie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie głównym lecz warunkuje możliwość otrzymania dodatkowego wyróżnienia. Obligatoryjne części Kwestionariusza ("Marketing" i "Finanse") są nazywane łącznie Kwestionariuszem Podstawowym.
 8. Do drugiego etapu przechodzi po 3 Uczestników z każdej kategorii, którzy zdobyli największą łączną liczbę punktów z oceny Kwestionariusza Podstawowego.
 9. W drugim etapie ocenie podlega Prezentacja. Oceniane są Prezentacje wyłącznie Uczestników, którzy awansowali do etapu drugiego.
 10. W drugim etapie głosowanie odbywa się na spotkaniu Zespołu Jury. Każdy z Jurorów wytypuje na podstawie łącznych wyników etapu pierwszego (punktacji Kwestionariusza Podstawowego) oraz oceny Prezentacji w etapie drugim w sposób jawny najlepszego jego zdaniem Uczestnika w każdej z kategorii. Z grona w ten sposób wytypowanych kandydatów, na podstawie dyskusji, Zespół Jury wytypuje zwycięzców konkursu w każdej z kategorii.
 11. Uczestnik, który uzyska najwyższy wynik w części "Zarządzanie" Kwestionariusza otrzyma od Zespołu Jury specjalne wyróżnienie. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Uczestnika tej samej najwyższej liczby punktów, zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania Zespołu Jury zwykłą większością głosów poprzedzonego dyskusją i  oceną jakościową nadesłanych zgłoszeń.
 12. W przypadku spraw spornych (tj. dwóch lub więcej Uczestników o jednakowej liczbie głosów) decyduje Przewodniczący Zespołu Jury.
 13. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania, na każdym z etapów, czuwał będzie audytor wyznaczony przez Organizatora.
 14. Decyzje podjęte przez Zespół Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zespół Jury przyzna w poszczególnych kategoriach następujące nagrody:
  • I miejsce, za które nagrodzony Uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową o wartości nieprzekraczającej kwoty 20 000,-zł (dwadzieścia tysięcy złotych);
  • II miejsce, za które nagrodzony Uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową o wartości nieprzekraczającej kwoty 12 000,-zł (dwanaście tysięcy  złotych);
  • III miejsce, za które nagrodzony Uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową o wartości nieprzekraczającej kwoty 7 000,-zł (siedem tysięcy złotych).
 2. Zespół Jury może nie przyznać nagród lub przyznać je w ograniczonym zakresie tylko co poszczególnych kategorii, gdy uzna, że przedstawiona dokumentacja konkursowa nie spełnia wymagań Organizatora lub Zespołu Jury.
 3. Niezależnie od przyznania lub nieprzyznania nagród Zespół Jury może przyznać wyróżnienia wybranym przez siebie Uczestnikom.
 4. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu nagrodzonych lub wyróżnionych Uczestników konkursu, zawiadomi każdego z nich, wysyłając na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy informację o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia oraz o miejscu i terminie ich wręczenia.
 5. Nagrodzonym lub wyróżnionym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagród rzeczowych. Nagrodzeni lub wyróżnieni Uczestnicy nie mogą przenosić prawa do nagrody na inne osoby.
 6. Organizator poda wyniki konkursu do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2014 r. oraz na wybranych przez Organizatora stronach internetowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.markowysamorzad.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w  niniejszym regulaminie.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz 883.) o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz realizacji nagrody przez Organizatora na rzecz zwycięskich JST.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich praw w związku z treścią danych i  informacji zawartych w zgłoszonych do konkursu dokumentacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan