Zawsze zielone światło

(2014-05-07)

Ruszyła II edycja konkursu Markowy Samorząd, organizowanego przez Wolters Kluwer. Budowanie i konsekwentne zarządzanie marką miejsca oraz rozwój ekonomiczny – to kryteria oceny jednostek samorządu terytorialnego w konkursie.

 

Największe szanse na rozwój i zapewnienie dobrej jakości życia swoim mieszkańcom ma ta jednostka samorządowa, w której inwestorzy mają zawsze zielone światło.

To lapidarne sformułowanie zawiera kwintesencję tego, co mają do zrobienia samorządy na drodze budowy konkurencyjności i tworzenia marki miejsca, jak identyfikacja jego mocnych stron, konstruowanie najlepszej możliwej oferty dla biznesu, gwarancja stabilności warunków działania firm, przewidywalności relacji i regulacji, dobra komunikacja, troska o każde nowe miejsce pracy, każdy element infrastruktury społecznej.

Władze lokalne muszą zrobić wszystko, by gmina była konkurencyjna. Bez względu na zasobność jednostki i jej naturalny potencjał zawsze można przedsięwziąć kroki na rzecz budowania marki, oczywiście w różnej skali. Dziś nie ma już jednostek samorządowych, których włodarze tego by nie wiedzieli, i takich prób by nie podejmowali.

– Pragniemy wyróżnić i nagrodzić te jednostki samorządu terytorialnego, które wypracowały własną markę oraz stale dbają o jej pozytywny wizerunek – mówi Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna Wolters Kluwer. Jak podkreśla, budowanie marki miejsca to długi proces, przebiegający w zmiennych warunkach. Składa się z wieloetapowych działań – zintegrowanych i rozłożonych w czasie. Wymaga strategii, konsekwencji i dobrej komunikacji. To proces, który w zasadzie nigdy się nie kończy, bo rozwój z definicji zakłada dynamikę. ...I zmiany. Tym bardziej więc ważna jest komunikacja. Bo przecież głównym celem marketingu miejsc jest kształtowanie poglądów, postaw i zachowań grup klientów zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnych z interesem danego miejsca... To zarządzanie zmierzające do zaspokojenia oczekiwań i potrzeb jego mieszkańców. Oni muszą to rozumieć, a następnie odczuć w postaci zmiany jakości życia.

 

Promocja dobrych praktyk

Ideą projektu Markowy Samorząd jest dzielenie się dobrymi praktykami w samorządzie i promocja najlepszych JST, by stały się inspiracją dla innych.

W ekonomii marka odzwierciedla jakość towaru, jest jej gwarantem. Ten aspekt odnosi się także do jednostek terytorialnych, takich jak gminy, powiaty i województwa samorządowe. Gminy, które nie znajdą swojego miejsca w skali regionu i całego kraju, nie będą identyfikowane, kojarzone z pozytywnym działaniem, są skazane na klęskę gospodarczą. Dlatego też pomysł konkursu promującego budowanie marki jest zarówno interesujący, jak i potrzebny. Udział w nim może stanowić impuls do bardziej intensywnego działania, do zdrowej rywalizacji między samorządami. Konkurs może inspirować do szukania przewagi, nawet jeśli dana jednostka nie weźmie bezpośrednio udziału w rywalizacji konkursowej.

– Nagradzanie jednostek samorządu terytorialnego wyróżniających się wysokimi wynikami ekonomiczno-finansowymi oraz pod względem dobrze zaplanowanych, skutecznie i efektywnie realizowanych działań zorientowanych na budowę i promocję marki terytorialnej jest w polskich realiach samorządowych naprawdę pożądane. Ukazuje dobre przykłady, mobilizuje – podkreśla Anna Augustyn, wykładowca marketingu terytorialnego, ekonomiki i polityki regionalnej na Uniwersytecie w Białymstoku, przewodnicząca jury konkursowego.

Jak zauważa Agnieszka Kurzyńska, w pośredni sposób konkurs Markowy Samorząd wpływa na jakość zarządzania w sektorze publicznym. Dlaczego tak się dzieje? Bo konkurs zwraca uwagę na te elementy aktywności JST, które determinują tworzenie dobrych warunków do rozwoju, jak stabilne, zdrowe finanse, umiejętność komunikowania kompetencji, konkurencyjność.

W aspekcie ogólnokrajowym konkurs jest płaszczyzną upowszechniania dobrych praktyk. Nagradzanie najlepszych jednostek jest dodatkową ich promocją i popularyzacją nagrodzonych działań. Wskazuje działania pożądane.

 

Dla rozwoju gospodarczego

Jak tłumaczył przy pierwszej edycji konkursu Piotr Domownik ze Studia Bakalie, które budowało strategię komunikacji m.in. dla województwa lubuskiego, region musi być postrzegany jak produkt. Trzeba go sprzedać potencjalnym klientom pokazując jego mocne strony i pracując nad słabszymi, określić wszystkie grupy docelowe np. przedsiębiorcy, turyści, mieszkańcy i dostarczyć im pozytywne informacje, które powinny spowodować zainteresowanie marką. Ważne, że pracujemy dla całego regionu – podkreśla Piotr Domownik.

Marzanna Poniatowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, członek jury konkursowego, zauważa, że organizatorzy konkursu słusznie założyli, iż nie można rozmawiać o marce JST w oderwaniu od ekonomii i pieniędzy. Jest to założenie szczególnie aktualne w aspekcie kryzysu gospodarczo-finansowego i związanym z nim systematycznym pogarszaniem się kondycji finansów lokalnych. Niestabilność otoczenia wymusza na JST podejmowanie intensywniejszych działań rynkowych.

– Istotnym elementem marki jednostki samorządu terytorialnego jest jakość jej systemu ekonomiczno-finansowego – wyjaśnia Marzanna Poniatowicz. – Określiliśmy go przez pryzmat poszczególnych danych ekonomiczno-finansowych, decydujących o poziomie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywności ekonomicznej danej jednostki terytorialnej, a w efekcie o poziomie życia mieszkańców oraz o lokalnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, czyli o jakości lokalnego środowiska dla biznesu.

Zielone światło dla inwestorów to również zasoby własne, potencjał ludzki jednostki terytorialnej – dostępność kadr, sieci podwykonawców, dostawców...

Znakomitym przykładem jest laureat ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii gmina wiejska – Tarnowo Podgórne, który stworzył warunki dla inwestorów zewnętrznych i rozwoju własnej przedsiębiorczości mieszkańców.

– Rzeczywiście jednym z priorytetów naszych działań jest rozwijanie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków zachęcających do inwestowania – powiedział wójt Tadeusz Czajka. – To przyciąga zainteresowanie zagranicznych inwestorów: w ciągu ostatnich 20 lat powstało u nas 220 spółek z kapitałem zagranicznym, zainwestowano blisko miliard dolarów. Firmy zaoferowały zatrudnienie – nie tylko bezpośrednie, także w formie outsourcingu (lokalne podmioty początkowo były podwykonawcami, a potem stopniowo rozszerzając listę klientów, umacniały pozycję rynkową).

W sumie działa u nas 4,5 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 70 proc. to małe, rodzinne firmy (statystycznie rzecz ujmując co trzecia rodzina prowadzi własny biznes). Dowodem przedsiębiorczości jest fakt, iż tylko w 2012 roku przybyło ponad 150 nowych podmiotów.

Tak duża liczba firm sprawia, że Gmina Tarnowo Podgórne to największy w poznańskiej strefie podmiejskiej rynek pracy – ponad 30 tys. miejsc pracy (co przy 22 tysiącach mieszkańców musi robić wrażenie).

 

Warunki udziału w konkursie Markowy Samorząd

Jak wyjaśnia Agnieszka Kurzyńska, warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie kompletnie wypełnionego Kwestionariusza Ankiety Uczestnika Konkursu Markowy Samorząd oraz przesłanie Prezentacji do 30 kwietnia tego roku na adres organizatora. Złożenie kwestionariusza następuje przez jego wypełnienie w wersji elektronicznej na stronie www.markowysamorzad.pl.

Złożenie Prezentacji następuje przez wysłanie jej pocztą elektroniczną na adres: NowakA@wolterskluwer.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Wydawnictwa z dopiskiem „Markowy Samorząd”.

 

 

 

 

Wróć

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan