Powiat piotrkowski – Wykorzystać swoje szanse rozwojowe w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

(2014-05-15)

Starostwo powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim postawiło na nowoczesne zarządzanie – doskonalenie struktur organizacyjnych i jakości obsługi mieszkańców powiatu – oraz strategiczne planowanie rozwoju. Drugim zadaniem jest współpraca ze wszystkimi potencjalnymi partnerami.

 

 

Tworząc w 2002 r. swoją strategię rozwoju powiat piotrkowski liczył na korzyści wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej. To była jedna z szans wymienionych w gospodarczej części analizy SWOT. Można uznać, że została wykorzystana.

Dzięki programom unijnym powiat piotrkowski od 2004 r. zyskał ponad 44 mln zł. Największa pula tych środków została zainwestowana w mieszkańców – informuje Stanisław Cubała, starosta powiatu piotrkowskiego. – Pierwsze projekty dotyczyły finansowego wsparcia uczniów i studentów z terenu powiatu, dla których piotrkowskie starostwo zdobyło pieniądze z programów stypendialnych – dodaje.

Tworzenie nowych miejsc pracy było jednym z najpilniejszych zadań powiatu. Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie rokrocznie aplikował o pieniądze na aktywizację bezrobotnych poprzez dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, straże i inne formy wsparcia, zarówno dla osób pozostających bez pracy, jak i dla pracodawców.

Jak mówi starosta Cubała, sześć projektów, ostatnio realizowanych przez powiat piotrkowski, a współfinansowanych ze środków unijnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakwalifikowało do udziału w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Są to: „Ucz się i pracuj – wsparcie edukacji dorosłych", „Czas dla aktywnych", „Aktywność szansą dla młodych", „Od pomysłu do realizacji", „Bądź kowalem swojego losu".

Środki unijne pozyskuje także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, które od 6 lat realizuje projekt „Zielone światło dla integracji społecznej w powiecie piotrkowskim”, kierowany do osób korzystających z pomocy społecznej, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki temu przedsięwzięciu powiat piotrkowski wyróżniono w 2010 r. honorowym tytułem „Samorząd równych szans”, przyznanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

 

Prace nad strategią

Dokument „Strategia rozwoju powiatu piotrkowskiego do 2015 roku” tworzyli radni, przedstawiciele zarządu powiatu, gmin wchodzących w jego skład, placówek naukowych i instytucji publicznych. Zapewniono też wsparcie zewnętrzne w postaci konsultacji specjalisty z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Powiat piotrkowski wspomagał się wiedzą naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie, a od 2013 r. także wiedzą ekspertów współpracujących ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP) oraz ze Śląskim Związkiem Powiatów – podkreśla Stanisław Cubała.

 

Ekorozwój

Przyjęto zasadę, że rozwój powiatu będzie się odbywał w sposób zrównoważony, który „...nie może dokonywać się kosztem środowiska przyrodniczego. Zachowanie istniejących walorów i zasobów ekologicznych oraz dobry stan czystości środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych warunków podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu i dalszego wzrostu jego atrakcyjności turystycznej”.

W tej kwestii przyjęto jako podstawę wszelkich działań trzy procesy: Systematyczną edukację ekologiczną mieszkańców powiatu, zwłaszcza ludzi młodych. Powszechne uwzględnianie uwarunkowań przyrodniczych w sterowaniu procesami rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni powiatu w stopniu społecznie, technicznie i ekonomicznie realistycznym. Promowanie ekologicznych kierunków i form działalności gospodarczej oraz pełne zabezpieczenie środowiska przyrodniczego przed jego degradacją poprzez budowę odpowiednich urządzeń infrastruktury technicznej i stosowanie proekologicznych nośników energii.

 

Zarządzanie

Już we wstępie do dokumentu strategii zdefiniowano pojęcie i cele zarządzania strategicznego:Rozwój winien być planowany nie w cyklu rocznym, lecz wieloletnim, czyli decyzje bieżące winny być wynikiem ustaleń o charakterze długookresowym. Wymogi tak rozumianego podejścia spełnia zarządzanie strategiczne, które jest ukierunkowanym na przyszłość procesem: planowania i wyboru celów rozwoju oraz zadań realizacyjnych (podejmowanie decyzji o kierunkach i priorytetach rozwoju) oraz wdrażania i kontroli wykonania przyjętych postanowień. Innymi słowy, zarządzanie strategiczne jest ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii rozwoju”.

W ostatnich latach wprowadzano w powiecie nowoczesne instrumenty zarządcze. A systematyczne doskonalenie struktur organizacyjnych i jakości obsługi mieszkańców powiatu piotrkowskiego zostało wpisane do opracowywanej właśnie „Strategii rozwoju powiatu na lata 2014-2020” – jako jeden z kluczowych celów strategicznych.

 Od 2010 r. starostwo powiatowe, celem usprawnienia organizacji, stosuje nowoczesne metody zarządzania, takie jak: System Zarządzania Jakością według wymagań międzynarodowej normy ISO 9001, Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), która diagnozuje stopień dojrzałości organizacyjnej urzędu, czy też Wspólna Metoda Oceny (CAF), umożliwiająca tworzenie programów doskonalenia organizacji. Sposób wprowadzenia w 2011 r. metody CAF został uznany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorcowy i rekomendowany innym samorządom jako tzw. dobra praktyka – opowiada starosta.

Mówi, że ostatnie lata wytężonej pracy, mającej na celu wdrażanie działań poprawiających zarządzanie starostwem powiatowym zostały docenione, a powiat piotrkowski dwukrotnie okazał się najlepszym spośród samorządów powiatowych województwa łódzkiego, otrzymał wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w zakresie wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań zarządczych. Związek Powiatów Polskich od wielu lat prowadzi klasyfikację samorządów pod kątem doskonalenia organizacji pracy urzędów oraz inicjatyw mających na celu tworzenie przyjaznego środowiska społecznego. Na 150 powiatów skupionych w ZPP, liczących do 120 tys. mieszkańców, powiat piotrkowski zajął VII miejsce w 2012 r. i III miejsce w 2013 w Polsce.

 

Diagnoza stanu zastanego

Prace nad strategią poprzedziły analizy przekształceń i tendencji rozwoju w poszczególnych sferach życia społeczno-gospodarczego, które stały się podstawą „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie piotrkowskim”.

W charakterystyce powiatu podkreślono, że znajduje się on na skrzyżowaniu drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych. Jeśli chodzi o przemysł, to dominował drzewny i produkcja mebli, odnotowano dość wysoką produkcję  żywca wieprzowego i mleka. W kwestii zasobów turystycznych wymieniono najbardziej atrakcyjne tereny, jak Zalew Sulejowski, dolinę Pilicy, rzeki Czarna i Luciąża oraz zbiornik Cieszanowice. Do tego Stado Ogierów w Bogusławicach z klubem jeździeckim. Obecność tych walorów z czasem zaowocowała rozwojem agroturystyki i licznych szlaków turystycznych.

Wyodrębniono strategiczne obszary działania: w zakresie problematyki gospodarczej – rozwój gospodarczy, rozwój rolnictwa, restrukturyzacja obszarów wiejskich, infrastruktura techniczna, promocja i marketing terytorialny, zaś w zakresie problematyki społecznej i politycznej – sfera socjalna i ochrona zdrowia, oświata i edukacja (w tym europejska), bezpieczeństwo publiczne, turystyka, rekreacja i sport, kultura, polityka finansowa i fiskalna, integracja regionalna.

W analizie SWOT, wśród mocnych stron powiatu wyodrębniono m.in. dostępność komunikacyjną, przecinające teren powiatu strategiczne szlaki komunikacyjne, stosunkowo dużą liczbę miejsc atrakcyjnych turystycznie, dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną dostarczającą nośników energii i możliwość tworzenia obszarów podwyższonej aktywności gospodarczej wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.

Słabe strony to: niefunkcjonalny podział na powiat grodzki i ziemski, niewystarczający poziom urbanizacji powiatu ziemskiego, niski poziom wykształcenia dużej części ludności wiejskiej, słabo rozwinięta sieć organizacji otoczenia biznesu. Ponadto: niski poziom telefonizacji stacjonarnej na terenach wiejskich i tradycyjna struktura przemysłowa, przewaga przemysłów o przestarzałych technologiach.

 

Renta położenia

Szanse powiatu wykazane w analizie SWOT wynikały głównie z położenia w rejonie krzyżujących się trakcji komunikacyjnych. Poza szansą spodziewanego przystąpienia do UE (strategia powstała dwa lata przed akcesją), były to m.in.: pojawiające się inwestycje charakteryzujące się dużym efektem mnożnikowym, wzrastające zainteresowanie kapitału zewnętrznego inwestowaniem w powiecie, potencjalne możliwości stworzenia dużej koncentracji centrów logistycznych i innych przedsięwzięć biznesowych ze względu na strategiczne położenie powiatu.

Jak czytamy na stronie internetowej powiatu „Położenie powiatu piotrkowskiego w samym centrum Polski, na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków komunikacyjnych kraju, jest niezaprzeczalnym atutem dla wszystkich, którzy poszukują idealnego miejsca dla realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Fakt ten został już doceniony przez inwestorów, takich jak IKEA, AUCHAN czy AHOLD, którzy lokalizując na terenie naszego powiatu magazyny logistyczne, uczynili go jednym z „centrów logistycznych Europy". Dzięki współpracy z samorządami gminnymi, powiat piotrkowski pozyskał fundusze unijne na poprawę infrastruktury drogowej. Już w 2005 r. przebudowano 3,3 km odcinek drogi powiatowej Gorzkowice – Ręczno za 1,4 mln zł. Kwota dotacji wyniosła 700 tys. zł. Natomiast w latach 2009-2010 powiat otrzymał 75 proc. dofinansowania inwestycji na drodze Baby – Wolbórz. 6,5-km odcinek kosztował 4,8 mln zł, z czego 3,5 mln to środki z UE – wylicza Ireneusz Czerwiński przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego.

Łączna kwota pozyskanych na inwestycje drogowe środków to 4,2 mln zł.

Poza gospodarką, analizy SWOT przeprowadzono dla takich obszarów jak: rolnictwo, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, sfera socjalna i ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, ekologia, bezpieczeństwo publiczne, promocja powiatu, turystyka, sport, rekreacja oraz kultura.

 

Misja i cele

Piotrkowski ma być powiatem gościnnym i ciekawym turystycznie dla podróżnych z kraju i zagranicy, przyjaznym i bezpiecznym miejscem pracy oraz wypoczynku dla jego mieszkańców. Ma być atrakcyjnym miejscem lokowania się kapitału krajowego i zagranicznego, przestrzegającym wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a przy tym dostosowującym się do wymagań integrującej się Europy.

Jako intencję władz samorządowych zadeklarowano dążenie do tego, aby powiat piotrkowski stawał się w coraz większym stopniu powiatem przedsiębiorczym, nowoczesnym i zamożniejszym oraz bezpiecznym ekologicznie, a także potrafiącym sprostać warunkom integracji z Unią Europejską.

Sformułowano dwa cele strategiczne w sferze społecznej i trzy w sferze gospodarczej. Sfera społeczna: I Podniesienie poziomu wykształcenia i rozwój cywilizacyjny mieszkańców. II Podniesienie jakości życia i poziomu zdrowotności mieszkańców. Sfera gospodarcza: I Wykorzystanie walorów dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację infrastruktury drogowej i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. II Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego rolnictwa i stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. III Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i rozwoju turystyki.

Kilkanaście celów operacyjnych w poszczególnych sferach uzupełniono o zadania realizacyjne, które miały zostać przekształcone w szczegółowe programy realizacyjne z określeniem ram czasowych realizacji, kosztów i odpowiedzialności za ich realizację z uwzględnieniem zadań własnych dla powiatu oraz innych podmiotów, wchodzących w jego skład.

 

Promocja, promocja...

Osobną część strategii, podobnie jak analizę SWOT, poświęcono promocji powiatu, szczególnie względem potencjalnych inwestorów i turystów. Potrzeba promocji pojawia się z zadaniach realizacyjnych dla różnych celów strategicznych.

Postanowiono, że zostanie opracowany i następnie realizowany kompleksowy pogram promocji powiatu w kraju i zagranicą.

Planowana strategia miała być realizowana m.in. przez współpracę z innymi samorządami terytorialnymi, kontakty z mediami i PR.

Niestety, powiat nie zbudował strategii marketingowej. Materiały promocyjne na stronie internetowej zawierają informacje o imprezach, konkursach, uroczystościach. Jest też galeria zdjęć z wydarzeń i multimedia.

 

Dla mieszkańców 

Jak przekonuje starosta powiatu, po latach starań, Zarządu i Rady Powiatu Piotrkowskiego o poprawę warunków obsługi mieszkańców ziemi piotrkowskiej, można przyznać, że zadanie to zostało zrealizowane. Stało się to m.in. za sprawą nieodpłatnego pozyskania nieruchomości przy ulicy Dąbrowskiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim, na co zgodę wyraziła, życzliwa działaniom samorządu powiatowego, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Budynek był niegdyś siedzibą NBP, a od 2004 r. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego wielką zaletą i udogodnieniem dla interesantów jest lokalizacja w samym centrum miasta – sąsiaduje z dworcami PKP i PKS oraz głównym miejscem postoju minibusów skomunikowanych z odległymi miejscowościami powiatu.

Z badań przeprowadzonych w ciągu dwóch lat, przez niezależny ośrodek badań opinii publicznej na próbie 1060 mieszkańców, wynika, że są oni zadowoleni z obsługi w starostwie powiatowym. Miejscem, gdzie klient urzędu otrzymuje kompleksową informację oraz dopełnia formalności związanych ze sprawą jest Biuro Obsługi Interesanta (BOI). Takie rozwiązanie – wysoko ocenione przez mieszkańców – w znacznie rozszerzonej formie wprowadzono także w nowej siedzibie starostwa przy ul. Dąbrowskiego 7. BOI jest w pełni dostosowane do obsługi wszystkich interesantów, zarówno tych najmłodszych, jak i osób z niesprawnością ruchową – zaznacza Piotr Wojtysiak, sekretarz powiatu. – Zapewnienie dzieciom kącika do zabaw pozwala ich mamom bez przeszkód załatwić sprawę.

 

Wróć

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan