II edycja konkursu rozstrzygnięta!

(2014-05-28)

Gala Finałowa Konkursu Markowy Samorząd 2014

 

Hotel The Westin w Warszawie, 27 maja 2014 r. Na ulicach popołudniowe korki, upalne popołudnie, we wnętrzach klimatyzacja i uroczysty nastrój. Po drodze do sali goście spoglądają na panoramę miasta ze szklanej windy zawieszonej na budynku hotelu. Godzina 17:00, zaczyna się Gala Konkursu Markowy Samorząd.

 

Spotkanie otworzył prezes Wolters Kluwer Włodzimierz Albin, który w kilku słowach ocenił przebieg konkursu i opowiedział o działalności wydawnictwa w dziedzinie samorządowej – streszczając ofertę wydawnictwa i poszczególne projekty dla samorządowców. Podkreślił, że jednostki samorządu terytorialnego działają w różnych warunkach – ze względu na położenie, zasoby naturalne i kulturowe, odległość od metropolii, dostęp do infrastruktury komunikacyjnej – i w tym kontekście jak ważną role może odegrać dobra, merytoryczna marka miejsca.

– Wykonując swoje zadania, samorządy działają podobnie jak korporacje; szukają partnerów, prowadzą politykę informacyjną, dobierają kadry, szukają źródeł finansowania i dochodu – zauważył Włodzimierz Albin. – Do tego działają w warunkach wysokiej konkurencji, walcząc o fundusze, inwestycje czy ludzi, którzy będą tam mieszkać i płacić podatki – dodał.

Podkreślił, że samorządy potrafią pozyskiwać fundusze unijne do realizacji swoich zamierzeń, ale teraz, w nowej perspektywie unijnej, zmienią się zasady dystrybucji środków unijnych, wzrośnie rola instrumentów zwrotnych i rozwiązań na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Jako wydawnictwo chcielibyśmy samorządom pomagać w zdobywaniu funduszy, korzystaniu z rozwiązań prawnych i poszerzaniu wiedzy specjalistycznej – podkreślił.

Zauważył też, że czasem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej języczkiem uwagi nie są finanse, lecz zaufanie do partnera. Wiara, że jest kompetentny i przewidywalny. W warunkach wysokiej konkurencyjności zaufanie buduje właśnie dobra marka.

– Wierzymy, że dobra marka terytorialna jest znakomitym narzędziem w konkurencyjnych warunkach, w jakich działają samorządy – podkreślił w posumowaniu Włodzimierz Albin.

 

Wspólnota marzeń

Po wystąpieniu prezesa wydawnictwa głos zabrał Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Swoje wystąpienie zaczął od pytania „Czy korporacja może mieć marzenia?”.

– Jeśli porównujemy samorządy do korporacji, to musimy pamiętać o tym, że korporacje – jej menedżerowie i prezesi mogą mieć marzenia. Ale w przypadku samorządu musimy myśleć o marzeniach całej wspólnoty samorządowej, czyli nas wszystkich – powiedział.

Jak tłumaczył, różnica między samorządem a korporacją polega na tym, że władze samorządowe – wszyscy desygnowani do przewodzenia tej wspólnocie – muszą umieć wzniecać marzenia jej członków. ...Aby były marzeniami wspólnymi, bo nie ma nic gorszego niż anarchia marzeń.

– W jaki sposób możemy budować wspólnotę marzeń? – kontynuował Olgierd Dziekoński. – Ważnym instrumentem tego budowania jest planowanie. Z jednej strony przez tworzenie strategii, kiedy mówimy „co”. Następnie poprzez budowanie planu, kiedy zastanawiamy się „jak” i  wreszcie programu, kiedy ustalamy „za co”. Oto mechanizm, dzięki któremu możemy marzenia „uwspólniać” – mówił.

Mechanizm planowania powinien „uwspólniać” marzenia społeczności dotyczące jej terenu, jej miejsca, rozwoju, szans, jej domu...

Olgierd Dziekoński zauważył, że wykorzystanie dialogu społecznego w procesie planowania wydaje się ciągle szansą niewykorzystaną – szansą tworzenia wspólnoty marzeń.

– Ta metoda jest też używana do budowania najbardziej wyrafinowanych metod zarządzania w korporacjach – dodał. – Nazywa się to duchem korporacji. I przypomina często to, co nazywa się np. duchem gminy. Ale później jest faza materializacji marzeń. A ta nie może mieć miejsca bez wspólnej wizji co do metody ich realizacji.

Na koniec wystąpienia minister Dziekoński życzył zebranym dobrej materializacji marzeń i dobrego planowania dla wspólnoty marzeń.

 

Partnerzy i patroni

Następnie, w imieniu organizatora konkursu, Segmentu Administracja wydawnictwa Wolters Kluwer, zgromadzonych gości przywitała Agnieszka Kurzyńska. Przedstawiła patronów i partnerów konkursu Markowy Samorząd, którymi w tym roku są: patronat honorowy – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, partnerami konkursu są: Bank Gospodarstwa Krajowego, DNB Bank Polski S.A., Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Europejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place. Patronami medialnymi są: miesięczniki „Samorząd Terytorialny”, „Dyrektor Szkoły”, serwisy internetowe samorząd.LEX.pl, samorząd.pap.pl, publiczni.pl, terenyinwestycyjne.info, Serwis Administracyjno – Samorządowy, Agencja Promocji Turystyki, monitorurzędowy.pl, Fundacja Rozwoju Gmin Polskich, a także ProgMan Software – nowa marka w Wolters Kluwer.

W drugiej części wystąpienia Agnieszka Kurzyńska zwróciła uwagę, że często budowanie marki utożsamia się wyłącznie ze sprawnymi działaniami promocyjnymi. Jednakże proces budowania marki zaczyna się daleko wcześniej, jeszcze na etapie planowania i budowania strategii rozwoju – kiedy ocenia się możliwości i atuty jednostki terytorialnej. Krótko mówiąc, kiedy ocenia się zasoby i podejmuje próbę przygotowania oferty miejsca, kiedy planuje się rozwój regionu. W ten sposób nawiązała do pierwszego panelu dyskusyjnego z dwóch zaplanowanych w programie spotkania.

 

Panel dyskusyjny

Tytuł dyskusji zaplanowanej w programie gali to: Inteligentny rozwój w partnerstwie.

I panel dyskusyjny: Nowa perspektywa UE - (nie)wiadoma szansa

Tematy: System planowania rozwoju 2004 – 2014 – 2020. Region – instytucjonalizacja współpracy rządu i samorządu terytorialnego.

W dyskusji udział wzięli: Andrzej Porawski, Przewodniczący Związku Miast Polskich; Igor Zachariasz, Zastępca Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich; Stanisław Mazur Prof. Nadzw. dr hab., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej,  dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Moderatorem dyskusji był Wojciech Szeląg, dziennikarz telewizji Polsat News.

Wniosków z panelu można wyciągnąć kilka. Analizy i oceny systemu planowania powinno się dokonywać przez pryzmat osiągniętych rezultatów. Po drugie nadmiernie ulegamy pokusie mierzenia ilościowego wydatkowania środków, bez oceny jakościowej ich konsumpcji. Problemem pozostają nadal biurokracja i skomplikowane rozwiązania prawne. Profesor Mazur użył sformułowania „brak suwerennej myśli rozwojowej”, do którego nawiązał Andrzej Porawski, twierdząc, że myśl rozwojowa jest, ale nie ma dostatecznych narzędzi jej realizacji lub pozostają one w sferze idei bardziej niż praktyki, np. partnerstwo publiczno-prywatne. Generalnie nie wypracowano partnerstwa na rzecz rozwoju, a to można sprowadzić do ogólniejszego wniosku, że słabą stroną działań na rzecz rozwoju jest generalnie słaba współpraca zainteresowanych podmiotów.

II panel dyskusyjny: Finansowanie inwestycji samorządowych.

Poświęcony był efektywnemu wykorzystaniu dostępnych instrumentów finansowania inwestycji.

W dyskusji udział wzięli: Agnieszka Alińska, prof. Nadzw. Dr hab. Szkoła Główna Handlowa; Lucyna Hanus, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym BGK;  dr Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płatnością Urzędu Miasta Warszawa; Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego DNB Bank Polski SA.

Mówiono o nowej perspektywie unijnej i zmianie sposobu finansowania projektów i w ogóle samorządów – w najbliższych latach mniej będzie finansowania dotacyjnego, więcej finansowania zwrotnego. Mówiono też o zadłużeniu samorządów i ryzykach z tego wynikających. Czy JST są w stanie zrealizować strategię, w której przewidziane będzie zaciągnięcie długu, realizacja celów rozwojowych i spłata zadłużenia w długoterminowej perspektywie. Na szczęście skala przekroczenia tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządowych w skali kraju nie jest duża. O prowadzenia polityki długu mówiono na przykładzie Warszawy. Ponadto dyskutowano o podejściu banków do planów inwestycyjnych samorządów, o ich ocenie z punktu widzenia efektywności finansowej, potencjału i wartości merytorycznej. Sporo miejsca w dyskusji zajął ponownie problem celowości podejmowania niektórych projektów, czyli mówiąc zwyczajnie inwestowania z głową. Podniesiono temat przysłowiowych ścieżek rowerowych donikąd i niepotrzebnych lotnisk.

 

Prace jury

Po dyskusji dr Anna Augustyn, przewodnicząca kapituły konkursu Markowy Samorząd, przedstawiła założenia konkursu i jego kryteria. Przypomniała, że ankieta konkursowa podzielona była na część finansową i marketingową, a wyłonienie laureatów odbywało się w trzech etapach: ocena ilościowa, ocena jakościowa i ocena (jawna) jury. Przedstawiła również skład kapituły, w której poza przewodniczącą Anna Augustyn zasiedli: prof. Nadzw. Dr hab. Agnieszka Alińska,  dr Magdalena Florek,  dr Jarosław Górski, Adam Mikołajczyk, prof. Nadzw.  Dr hab. Eugeniusz Sobczak, prof. Nadzw. Dr hab. Marzanna Poniatowicz.

Następnie Agnieszka Kurzyńska przedstawiła nagrody, jakie otrzymają laureaci konkursu, m.in. dostępy do dowolnie wybranych produktów z rodziny LEX Navigator, pakiety szkoleń dostosowywane do  potrzeb laureatów, elektroniczna biblioteka publikacji dotyczących problematyki samorządowej z czytnikiem.

 

Laureaci

W kategorii Województwo samorządowe głównych nagród nie przyznano, natomiast wyróżniono jedno z województw.

 

Kategoria Gminy wiejskie: I nagroda – Gmina Długołęka; II nagroda – Gmina Stare Babice; III nagroda – Gmina Słupsk; Wyróżnienie specjalne za wdrożenie systemów wspierających zarządzanie jednostką  – Gmina Tarnowo Podgórne.

 

Kategoria Gminy miejsko-wiejskie: I nagroda – Gmina Polkowice;

II nagroda –Gmina Połaniec;

III nagroda – Gmina Trzebiatów;

Wyróżnienie specjalne za wdrożenie systemów wspierających zarządzanie jednostką – Gmina Kórnik.

 

Kategoria Gminy miejskie (łącznie z miastami na prawach powiatu):

I nagroda – Miasto Poznań;

II nagroda – Miasto Szczecin;

III nagroda – Miasto Legionowo;

Wyróżnienie specjalne za wdrożenie systemów wspierających zarządzanie

jednostką –  Miasto Poznań.

 

Kategoria Powiaty:

I nagroda – Powiat Radzyński;

II nagroda – Powiat Krapkowicki;

III nagroda – Powiat Gnieźnieński.

 

Kategoria Województwo samorządowe:

Wyróżnienie – Województwo warmińsko-mazurskie.

 

Po ceremonii wręczeniu nagród przeznaczono kilka minut na pamiątkowe zdjęcia.

Nagle na sali pojawiło się kilka osób szlachty staropolskiej w strojach z epoki i zaczęło opowiadać o tradycji poloneza w Polsce szlacheckiej. Krótka opowieść zakończyła się wspólnym odtańczeniem poloneza. W tańcu wzięli udział goście spotkania i artyści w kontuszach, którzy poprowadzili taniec. W ten sposób laureaci konkursu i pozostali uczestnicy Gali Finałowej Drugiej Edycji Konkursu Markowy Samorząd zostali wyprowadzeni do pomieszczenia gdzie serwowano dania bankietowe.

Koniec wieczoru uwieńczył występ Joanny Trzebiatowskiej z recitalem piosenek Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory.

 

O konkursie i potrzebie budowania marki miejsca mówią specjaliści, członkowie kapituły

 

Budowie i wdrażaniu strategii marki przyświeca intencja stworzenia instrumentów pozwalających na skuteczne wpływanie na zachowania ważnych uczestników rozwoju JST.

Rozmowa z Anna Augustyn, wykładowcą marketingu terytorialnego na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Jak w drugim roku „życia” konkursu Markowy Samorząd sprawdza się jego koncepcja?

Anna Augustyn: Ideą konkursu Markowy Samorząd jest kompleksowa weryfikacja działań jednostek samorządu terytorialnego pod kątem ich zdolności tworzenia marki samorządu i wspierania celów rozwoju społeczno-ekonomicznego metodami marketingowymi. Łączy przy tym perspektywę marketingową  – obejmującą zarówno strategiczny, jak i operacyjny poziom aktywności marketingowej – z perspektywą ekonomiczną. W myśl tej idei „Markowy Samorząd” to taki samorząd, którego marka jest efektem nie tylko działań marketingowych (strategii pozycjonowania w wybranych grupach docelowych, konsekwentnego kreowania wizerunku, efektywnej realizacji przedsięwzięć promocyjnych, tworzenia produktów terytorialnych, dobrego organizowania – kadrowego, procesowego, finansowego – przedsięwzięć marketingowych, również opartego na współpracy z innymi jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańcami i biznesem lokalnym), ale także efektem umiejętnego zarządzania rozwojem ekonomicznym, mierzonego „twardymi” danymi ekonomicznymi i finansowymi (jak m.in. dochody i wydatki budżetowe, poziom inwestycji, pozyskiwanie funduszy z UE itp.).

Druga edycja konkursu pokazuje, że ewoluuje on w dobrą stronę, zgłaszają się bowiem jednostki samorządowe, które czują się na siłach stanąć do rywalizacji. To z kolei może dopingować i motywować do wytężonych działań pozostałe samorządy. Specyfika tego konkursu zobowiązuje do ukazania efektów działań marketingowych oraz podania twardych danych ekonomicznych. Trzeba mieć zatem odwagę, aby wystartować w konkursie o takiej formule. I dlatego startują w nim najlepsi. Organizatorom konkursu natomiast zależy, aby za pośrednictwem konkursu ukazywać i nagradzać najlepsze na rynku samorządowym przykłady. Cel jest zatem osiągnięty.

 

Czy jednostek samorządowych z dobrą marką przybywa, czy potwierdza się jej znaczenie? Czy też „moda” mija?

AA: Budowanie marki terytorialnej to już nie moda, ale konieczność. Zjawisko konkurencji na rynku JST powoduje, iż jednostki te wręcz muszą wprowadzać orientację rynkową w swoich działaniach. Aby dany obszar mógł być konkurencyjny, musi sprostać rywalizacji o względy różnorodnych interesariuszy, m.in.: mieszkańców, turystów, wczasowiczów, kuracjuszy, inwestorów itp. Co więcej, musi wytwarzać i dostarczać im nadrzędnych, satysfakcjonujących korzyści, i to w sposób bardziej efektywny niż konkurenci. Dlatego też marketingowe podejście do zarządzania jednostką terytorialną powinno polegać na zrozumieniu zasady, że warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego jest nie tylko koncentracja na osiąganiu celów rozwojowych JST, wydatkach, dochodach, ale także na potrzebach odbiorców oferty jednostki terytorialnej.

 

Dobra marka nie tworzy się „sama" przy okazji działań rozwojowych, biznesowych, promocyjnych?

AA: Budowanie marki miejsca wymaga wieloetapowych działań opartych na strategii promocji/marki, która z kolei powinna wynikać ze strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego i poprzez jej realizację wspierać i stymulować w sposób realny rozwój lokalny czy regionalny. Strategia promocji/marki nie ma bowiem autonomicznych, samoistnych celów i nie jest również sztuką dla sztuki. Jej budowie oraz wdrażaniu przyświeca intencja stworzenia instrumentów pozwalających na skuteczne wpływanie na zachowania ważnych aktorów (uczestników) rozwoju jednostki samorządowej w kierunku zgodnym z decyzjami zapisanymi w jej globalnej strategii rozwojowej. Zalet posiadania takiego dokumentu przez JST jest wiele. Przede wszystkim strategia identyfikuje charakterystyczne i wyróżniające cechy JST będące podstawą kreowania pożądanego wizerunku i tożsamości, tak aby jednostka mogła stać się silną marką i była postrzegana zgodnie z przyjętą wizją jej rozwoju. Strategia jasno i precyzyjnie określa cele i kierunki działania, w ten sposób podmioty ją realizujące dokładnie wiedzą, do czego i w jaki sposób powinny dążyć. Dalej, określa grupy docelowe oraz narzędzia informacyjno-promocyjne umożliwiające dotarcie do nich. Ponadto podejmowanie działań na podstawie strategii pozwala na uniknięcie chaosu oraz zapewnia pełną ich koordynację. W końcu, strategia pozwala skutecznie zarządzać budżetem, co wiąże się z planowaniem funduszy na akcje promocyjne oraz uniknięciem dużych i nieefektywnych wydatków.

 

Samorządy mogą się porównywać

Marzanna Poniatowicz, prof. UwB dr hab., Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Inicjatywa  konkursu jest cenna i uzasadniona z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, samorząd terytorialny działa w trudnym, powiedziałabym turbulentnym otoczeniu. Konkurs, wyłaniając laureatów pozwala jednocześnie na popularyzację najlepszych praktyk sektora samorządowego. Dowiadujemy się w jaki sposób działają liderzy. To może być bardzo cenna informacja dla decydentów w pozostałych jednostkach, a tym samym swoisty impuls do przeprowadzenia przez nich określonych zmian i usprawnień. Na tym opiera się przecież idea benchmarkingu – coraz bardziej popularnego instrumentu zarządzania rozwojem lokalnym. JST powinny uczyć się od najlepszych i wykorzystywać ich doświadczenia. Formuła konkursu niewątpliwie przyczynia się do popularyzacji takiej idei.

Po drugie, koncepcja konkursu jest unikatowa w tym kontekście, że łączy wątki marketingu terytorialnego i ekonomiki sektora publicznego. W obecnej edycji konkursu część ekonomiczno-finansowa była oceniana przez pryzmat wielu wskaźników obrazujących poszczególne aspekty poziomu rozwoju lokalnego. Pytania ankietowe dotyczyły m.in. potencjału dochodowego JST, wysokości wydatków majątkowych w podziale na poszczególne komponenty infrastruktury technicznej i społecznej, liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, skuteczności samorządów w absorpcji środków pomocowych UE itp.

Po trzecie, w gospodarce rynkowej kluczowe znaczenie mają zaufanie i dobry wizerunek. JST jako aktywni uczestnicy rynku powinny na szerszą skalę wykorzystywać w procesach zarządzania finansami instrumenty komunikacji marketingowej. Niezbędne staje się kształtowanie optymalnych relacji jednostki z jej otoczeniem oraz budowanie pozytywnego wizerunku w aspekcie realizowanej polityki finansowej, w tym zwłaszcza polityki zadłużenia, polityki inwestycyjnej oraz polityki podatkowej. Rozwój finansów lokalnych wymaga ścisłego powiązania z tzw. zarządzaniem marketingowym. To kolejny argument za tym, że takie konkursy są potrzebne.

 

Promocja dobrych praktyk przebiega wielotorowo

Jarosław Górski, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc BEST PLACE.

 

Markowy Samorząd to konkurs, którego celem jest nagradzanie jednostek samorządu terytorialnego wyróżniających się pod względem dobrze zaplanowanych oraz skutecznie i efektywnie realizowanych działań zorientowanych na budowę i promocję marki jednostki samorządu terytorialnego, a także wysokimi wynikami ekonomiczno-finansowymi. A zatem ma mobilizować do wytężonej pracy, dawać możliwość oceny swoich osiągnięć na tle innych, wyznaczania sobie celów i środków na przyszłość.

Celami dodatkowymi, ale nie drugorzędnymi, są upowszechnienie wiedzy na temat marketingu terytorialnego oraz promocja dobrych praktyk. Z perspektywy dwóch lat funkcjonowania konkursu można ocenić, że te cele są osiągane. Należy przy tym pamiętać, że są to cele długofalowe.

Ponadto, promocja dobrych praktyk odbywa się poprzez szereg działań towarzyszących konkursowi, jak publikacje, debaty i webinaria, których liczba i jakość zapewne w kolejnych latach będzie jeszcze rosła. Już teraz udało się zbudować pewną wyjątkową perspektywę, że marka samorządu bierze się nie tylko z udanych (skutecznych i efektywnych, choć niekoniecznie efektownych) działań promocyjnych, ale z mądrego i kompleksowego zarządzania rozwojem, który wynika z połączenia orientacji marketingowej z umiejętnym zarządzaniem finansami.

Marketing terytorialny i budowa marki miejsca ma służyć społeczności lokalnej – przyspieszać realizację celów rozwoju społeczno-gospodarczego, skutkować wzrostem jakości życia. Marka terytorialna nie powstaje sama i tego dowodzą właśnie zgłoszenia licznych samorządów, które pokazują, w jak dużym stopniu wyniki działalności marketingowej przekładają się na dobre wyniki finansowe samorządu. A to dzięki systematycznej i konsekwentnej pracy, ujętej w strategiczne ramy i dobrze zoperacjonalizowanej, tj. sięgającej po nowoczesne instrumenty marketingowe, nie tylko promocyjne, ale również dotyczące zarządzania marketingowego i zarządzania atrakcyjnością miejsca w długim okresie.

 

Zobacz film z gali oraz prezentację >> 

video.jpg

 

Galeria zdjęć:

 

Wróć

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan