Gala Finałowa 
Konkursu Markowy Samorząd 2014

(2014-06-02)

Hotel The Westin w Warszawie, 27 maja 2014 r. Na ulicach codzienne korki, upalne popołudnie, we wnętrzach klimatyzacja i uroczysty nastrój. Po drodze do sali goście spoglądają na panoramę miasta ze szklanej windy zawieszonej na budynku hotelu. Godzina 17:00, zaczyna się Gala Konkursu Markowy Samorząd.

 

Spotkanie otworzył prezes Wolters Kluwer Włodzimierz Albin, który w kilku słowach ocenił przebieg konkursu i opowiedział o działalności wydawnictwa w dziedzinie samorządowej – streszczając ofertę wydawnictwa i poszczególne projekty dla samorządowców. Podkreślił, że jednostki samorządu terytorialnego działają w różnych warunkach – ze względu na położenie, zasoby naturalne i kulturowe, odległość od metropolii, dostęp do infrastruktury komunikacyjnej – i w tym kontekście jak ważną role może odegrać dobra, merytoryczna marka miejsca.

– Wykonując swoje zadania, samorządy działają podobnie jak korporacje; szukają partnerów, prowadzą politykę informacyjną, dobierają kadry, poszukują źródeł finansowania i dochodu – zauważył Włodzimierz Albin. – Do tego działają w warunkach wysokiej konkurencji, walcząc o fundusze, inwestycje czy ludzi, którzy będą tam mieszkać i płacić podatki – dodał.

Podkreślił, że samorządy potrafią pozyskiwać fundusze unijne do realizacji swoich zamierzeń, ale teraz, w nowej perspektywie unijnej, zmienią się zasady dystrybucji środków unijnych, wzrośnie rola instrumentów zwrotnych i rozwiązań na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Jako wydawnictwo chcielibyśmy samorządom pomagać w zdobywaniu funduszy, korzystaniu z rozwiązań prawnych i poszerzaniu wiedzy specjalistycznej – podkreślił.

Zauważył też, że czasem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej języczkiem u wagi nie są finanse, lecz zaufanie do partnera. Wiara, że jest kompetentny i przewidywalny.

– Wierzymy, że dobra marka terytorialna jest znakomitym narzędziem w konkurencyjnych warunkach, w jakich działają samorządy – podkreślił w posumowaniu Włodzimierz Albin.

 

Wspólnota marzeń

Po wystąpieniu prezesa wydawnictwa głos zabrał Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Swoje wystąpienie zaczął od pytania „Czy korporacja może mieć marzenia?”.

– Jeśli porównujemy samorządy do korporacji, to musimy pamiętać o tym, że korporacje – ich menedżerowie i prezesi mieć mogą marzenia. Ale w przypadku samorządu musimy myśleć o marzeniach całej wspólnoty samorządowej, czyli nas wszystkich – powiedział.

Jak tłumaczył, różnica między samorządem a korporacją polega na tym, że władze samorządowe – wszyscy desygnowani do przewodzenia tej wspólnocie – muszą umieć wzniecać marzenia jej członków. ...Aby były marzeniami wspólnymi, bo nie ma nic gorszego niż anarchia marzeń.

– W jaki sposób możemy budować wspólnotę marzeń? – kontynuował Olgierd Dziekoński. – Ważnym instrumentem tego budowania jest planowanie. Z jednej strony przez tworzenie strategii, kiedy mówimy „co”. Następnie poprzez budowanie planu, kiedy zastanawiamy się „jak” i wreszcie programu, kiedy ustalamy „za co”. Oto mechanizm, dzięki któremu możemy marzenia „uwspólniać” – mówił.

Mechanizm planowania powinien „uwspólniać” marzenia społeczności dotyczące jej terenu, jej miejsca, rozwoju, szans, jej domu...

Olgierd Dziekoński zauważył, że wykorzystanie dialogu społecznego w procesie planowania wydaje się ciągle szansą niewykorzystaną – szansą tworzenia wspólnoty marzeń.

– Ta metoda jest też używana do budowania najbardziej wyrafinowanych metod zarządzania w korporacjach – dodał. – Nazywa się to duchem korporacji. I przypomina często to, co nazywa się np. duchem gminy. Ale później jest faza materializacji marzeń. A ta nie może mieć miejsca bez wspólnej wizji co do metody ich realizacji.

Na koniec wystąpienia minister Dziekoński życzył zebranym dobrej materializacji marzeń i dobrego planowania dla wspólnoty marzeń.

 

Partnerzy i patroni

Następnie, w imieniu organizatora konkursu, Segmentu Administracja wydawnictwa Wolters Kluwer, zgromadzonych gości przywitała Agnieszka Kurzyńska. Przedstawiła patronów i partnerów konkursu Markowy Samorząd, którymi w tym roku są: patronat honorowy – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, partnerami konkursu są: Bank Gospodarstwa Krajowego, DNB Bank Polska S.A., Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Europejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place. Patronami medialnymi są: miesięczniki „Samorząd Terytorialny” i „Dyrektor Szkoły”, serwisy internetowe samorząd.LEX.pl, samorząd.pap.pl, publiczni.pl, terenyinwestycyjne.info, Serwis Administracyjno – Samorządowy, Agencja Promocji Turystyki, monitorurzędowy.pl, Fundacja Rozwoju Gmin Polskich, a także ProgMan Software – nowa marka w Wolters Kluwer.

W drugiej części wystąpienia Agnieszka Kurzyńska zwróciła uwagę, że często budowanie marki utożsamia się z działaniami promocyjnymi. Jednakże proces budowania marki zaczyna się daleko wcześniej, jeszcze na etapie planowania i budowania strategii rozwoju – kiedy ocenia się możliwości i atuty jednostki terytorialnej. Krótko mówiąc, kiedy ocenia się zasoby i podejmuje próbę przygotowania oferty miejsca, kiedy planuje się rozwój regionu. W ten sposób nawiązała do pierwszego panelu dyskusyjnego z dwóch zaplanowanych w programie spotkania.

 

Panel dyskusyjny

Tytuł dyskusji zaplanowanej w programie gali to: Inteligentny rozwój w partnerstwie.

I panel dyskusyjny: Nowa perspektywa UE – (nie)wiadoma szansa

Tematy: System planowania rozwoju 2004 – 2014 – 2020. Region – instytucjonalizacja współpracy rządu i samorządu terytorialnego.

W dyskusji udział wzięli: Andrzej Porawski, Przewodniczący Związku Miast Polskich; Igor Zachariasz, Zastępca Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich; Stanisław Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.
Moderatorem dyskusji był Wojciech Szeląg, dziennikarz telewizji Polsat News.

Wniosków z panelu można wyciągnąć kilka. Analizy i oceny systemu planowania powinno się dokonywać przez pryzmat osiągniętych rezultatów. Po drugie nadmiernie ulegamy pokusie mierzenia ilościowego wydatkowania środków, bez oceny jakościowej ich konsumpcji. Problemem pozostają nadal biurokracja i skomplikowane rozwiązania prawne. Profesor Mazur użył sformułowania „brak suwerennej myśli rozwojowej”, do którego nawiązał Andrzej Porawski, twierdząc, że myśl rozwojowa jest, ale nie ma dostatecznych narzędzi jej realizacji lub pozostają one bardziej w sferze idei niż praktyki, jak np. partnerstwo publiczno-prywatne. Generalnie nie wypracowano partnerstwa na rzecz rozwoju, a to można sprowadzić do ogólniejszego wniosku, że słabą stroną działań na rzecz rozwoju generalnie jest marna współpraca zainteresowanych podmiotów.

II panel dyskusyjny: Finansowanie inwestycji samorządowych.

Poświęcony był efektywnemu wykorzystaniu dostępnych instrumentów finansowania inwestycji.

W dyskusji udział wzięli: Agnieszka Alińska, Szkoła Główna Handlowa; Lucyna Hanus, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym BGK; Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płatnością Urzędu Miasta Warszawa; Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego DNB Bank Polska S.A.

Mówiono o nowej perspektywie unijnej i zmianie sposobu finansowania projektów i w ogóle samorządów – w najbliższych latach mniej będzie finansowania dotacyjnego, więcej finansowania zwrotnego. Mówiono też o zadłużeniu samorządów i ryzykach z tego wynikających. Czy JST są w stanie zrealizować strategię, w której przewidziane będzie zaciągnięcie długu, realizacja celów rozwojowych, czyli rozwój, i spłata zadłużenia w długoterminowej perspektywie. Na szczęście skala przekroczenia tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządowych w kraju nie jest duża. O prowadzenia polityki długu mówiono na przykładzie Warszawy. Ponadto dyskutowano o podejściu banków do planów inwestycyjnych samorządów, o ich ocenie z punktu widzenia efektywności finansowej, potencjału i wartości merytorycznej. Sporo miejsca w dyskusji zajął ponownie problem celowości podejmowania niektórych projektów, czyli mówiąc zwyczajnie inwestowania z głową. Podniesiono temat przysłowiowych ścieżek rowerowych donikąd i niepotrzebnych lotnisk.

 

Prace jury

Po dyskusji dr Anna Augustyn, przewodnicząca kapituły konkursu Markowy Samorząd, przedstawiła założenia konkursu i jego kryteria. Przypomniała, że ankieta konkursowa podzielona była na część finansową i marketingową, a wyłonienie laureatów odbywało się w trzech etapach: ocena ilościowa, ocena jakościowa i ocena (jawna) jury. Przedstawiła również skład kapituły, w której poza przewodniczącą Anna Augustyn zasiedli: Agnieszka Alińska, Magdalena Florek, Jarosław Górski, Adam Mikołajczyk, Eugeniusz Sobczak, Marzanna Poniatowicz (sylwetki jurorów na: http://markowysamorzad.pl/jury,s.html ).

Następnie Agnieszka Kurzyńska przedstawiła nagrody, jakie otrzymają laureaci konkursu, m.in. abonamenty na dowolnie wybrane produkty z rodziny LEX Navigator, pakiety szkoleń krojone na miarę potrzeb laureatów, elektroniczna biblioteka publikacji dotyczących problematyki samorządowej z czytnikiem.

 

Laureaci

Następnie głos ponownie zabrała przewodnicząca kapituły, która ogłosiła wyniki konkursu w pięciu kategoriach. W kategorii Województwo samorządowe głównych nagród nie przyznano, natomiast wyróżniono jedno z województw.

Kategoria Gminy wiejskie: I nagroda – Gmina Długołęka; II nagroda – Gmina Stare Babice; III nagroda – Gmina Słupsk; Wyróżnienie specjalne – Gmina Tarnowo Podgórne.

Kategoria Gminy miejsko-wiejskie: I nagroda – Gmina Polkowice; II nagroda –Gmina Połaniec; III nagroda – Gmina Trzebiatów; Wyróżnienie specjalne – Gmina Kórnik.

Kategoria Gminy miejskie (łącznie z miastami na prawach powiatu): I nagroda – Miasto Poznań; II nagroda – Miasto Szczecin; III nagroda – Miasto Legionowo; Wyróżnienie specjalne –  Miasto Poznań.

Kategoria Powiaty: I nagroda – Powiat Radzyński; II nagroda – Powiat Krapkowicki; III nagroda – Powiat Gnieźnieński.

Kategoria Województwo samorządowe: Wyróżnienie – Województwo warmińsko-mazurskie.

Po ceremonii wręczeniu nagród przeznaczono kilka minut na pamiątkowe zdjęcia.

Nagle na sali pojawiło się kilka osób szlachty staropolskiej w strojach z epoki i zaczęło opowiadać o tradycji poloneza w Rzeczpospolitej szlacheckiej. Krótka opowieść zakończyła się wspólnym odtańczeniem poloneza. W tanecznym korowodzie wzięli udział goście spotkania i artyści w kontuszach, którzy poprowadzili taniec. W ten sposób laureaci konkursu i pozostali uczestnicy Gali Finałowej Drugiej Edycji Konkursu Markowy Samorząd zostali wyprowadzeni do pomieszczenia gdzie serwowano dania bankietowe.

Artystyczną część wieczoru uświetnił recital Joanny Trzepiecińskiej.

 

Zobacz film z gali oraz prezentację >> 

video.jpg

 

Galeria zdjęć:
Wróć

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan