Dobre praktyki

(2013-06-24)
Bank Gospodarstwa Krajowego, jedyny w Polsce bank państwowy, wypełniania zadania publiczne istotne dla rozwoju kraju - to właśnie odróżnia BGK od komercyjnych instytucji finansowych, nakierowanych na maksymalizację zysku.
Kluczowym obszarem działania BGK jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, zarówno w zakresie tradycyjnego finansowania w postaci kredytów i emisji obligacji komunalnych, jak i w dziedzinie nowych mechanizmów finansowych – zwłaszcza w obliczu trudnych wyzwań stojących przed JST.
Więcej
(2013-04-05)
Coraz powszechniej systemy informatyczne zastępują „papierową formę” prowadzonej dokumentacji szkół i przedszkoli. Przykładem zmian jest elektroniczne przygotowanie arkuszy organizacyjnych.
Więcej
(2012-11-20)
Samorządy miast i województw coraz częściej podejmują działania związane z poprawą ich konkurencyjności. Do tego celu wykorzystują m.in. strategię kreowania pożądanego wizerunku danego obszaru  świadomości określonych grup jego użytkowników. Elementem tej strategii są badania marketingowe ukierunkowane na pomiar aktualnego sposobu postrzegania miasta czy regionu przez mieszkańców,turystów lub inwestorów. Artykuł ukazuje i systematyzuje sposoby badania wizerunku jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystywane przez badaczy społecznej percepcji określonego obszaru w procesie budowania pożądanego obrazu miasta czy regionu.
Więcej
(2012-11-14)
W niniejszym opracowaniu wskazane są różne podejścia do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego. Po pierwsze przedstawione jest zróżnicowanie poziomu rozwoju-punktacji sumarycznej powiatów w poszczególnych województwach. Zróżnicowanie jest kwantyfikowane w relacji do średniej punktacji sumarycznej dla wszystkich powiatów w Polsce.
Więcej

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan